Budget 2021-2022 Værløse Gymnastik CVR:23424614      
             
Periode: 01.07.2020 til 30.06.2021 - tid: 06.06.2021kl.09:49          
    Regnskab 2020-21 budget 221-2022      
  KONTINGENT INDTÆGTER        
     
1000 Kontingent holdtilmelding 1251,6 1000,0      
1004 Åbent skoleforløb          
1005 Corved 19 gebyr  42,6 122,4      
1060 Betaling for Event og arrangementer                                  58,9 100,0      
  Kontingent indtægter total          
1353,1 1222,4      
  TILSKUD        
     
1100 Medlemstilskud (kommunen) 538,7                               500,0      
1120 Kursustilskud (kommunen) 34,1 25,00      
1130 Lokaletilskud (kommunen)          
1135 Donationer 29,3 0      
1140 Andre tilskud          
  Tilskud total          
602,1 525,0      
  SALGSINDTÆGTER        
     
1349 salg af kurser 0 0      
1350 Salg af trøjer 0 0      
1351 Salg af dragter 0 148,4      
1352 Salg af kioskvarer 0 15,0      
1353 Salg af diverse          
    0 163,4      
    Regnskab 2020-21 Budget 2021-2022R      
  ØVRIGE INDTÆGTER        
1910      
  Andre indtægter 0 2,0      
Indtægter total          
                            1.955,2                            1.912,8      
PERSONELLE OMKOSTNINGER        
2000      
2010 Omkostningsgodtgørelse Bestyrelse 34,8                                  34,8      
2015 Omkostningsgodtgørelse Trænere 7,7                                    8,0      
2020 Omkostningsgodtgørelse Udvalg 0                                      -        
2021 Lønomkostning Trænere 1407,6                            1.150,0      
2022 Diverse lønomkst til Aes m.v. 0,8                                    1,0      
2025 Lønomkostning: Køb af trænere 41,1                                  70,0      
2029 Lønomkostning Kontor 81,6                               100,0      
2030 Lønkompensation -279,4                                -45,8      
2031 ATP bidrag 2,1                                    2,5      
2040 Feriemidler ADM 3,1                                    6,0      
2050 Transportomkostninger 0,9                                    2,0      
  Andre personelle omkostninger 0,4                                    1,0      
Personelle omkostninger total          
  1300,7                            1.329,5      
UDGIFTER EJENDOM        
  Leje af lokaler 0 0,5      
Udgifter ejendom total          
  0 0,5      
             
             
             
             
    Regnskab 2020-21 Budget 2021-2022R      
  ADMINISTRATION          
3000 Kontorartikler                                    1,2                                    3,0      
3010 Porto                                      -                                      0,4      
3020 Telefon/internet                                    1,0                                    1,1      
3030 Annoncer                                 18,5                                  20,0      
3040 IT omkostninger: Bluegarden & PBS                                 34,7                                  35,0      
3050 KlubModul                                  14,3                                    8,4      
3051 Zakoba                                 33,7                                  22,0      
3060 Forsikringer                                      -                                        -        
3070 Revisor                                 16,0                                  20,0      
3080 Tryksager                                      -                                        -        
3090 Mødeudgifter                                    1,8                                    5,0      
3100 Gaver & Blomster - Internt                                    0,5                                    2,5      
3110 Repræsentation - Eksternt                                    1,2                                    2,0      
3120 Mindre anskaffelser til administrationen                                      -                                      1,0      
  Øreafrundninger                                    0,1                                    0,1      
Adminstrationsudgifter total          
                                123,0                               120,5      
             
  STÆVNER          
             
3200 Stævne gebyr/tilmelding 0 30,0      
3201 Indkøb af dragter til stævner 9,7 100,0      
3202 Transportomkostninger til stævner 0 5,0      
3203 Hjemmeopvisning 0 20,0      
  Hjemmeopvisning          
Stævner total          
  9,7 155,0      
  Regnskab 2020-21 Budget 2021-2022      
EVENT OMKOSTNINGER        
       
3300 Omkostninger til Events og arrangementer 14,5 30,0      
  Medlemsaktiviteter i øvrigt 0 5,0      
Event omkostninger total          
  14,5 35,0      
PERSONALE AKTIVITETER        
3500      
3505 Aktiviteter for instruktører og hjælpetrænere m.fl 2,3 10,0      
3510 Indkøb ag trøjer trænere 9,6 10,0      
3512 Deltagelse i kurser 44,2 60,0      
  Omkostninger vedr, salg af kurser 1,1 0,0      
             
  Personale aktiviteter total 57,2 80,0      
DRIFTSOMKOSTNINGER ØVRIGE        
     
       
3600 Anskaffelse af nyt materiel 108,1 50,0      
3601 Vedligeholdelse af materiel m.v. 1,3 5,0      
3610 Anskaffelse af musik (CD, mp3 ...) 2,1 10,0      
3620 CODA afgifter 0 0,5      
3621 Omkostninger i.f.m. Corvid 19 42,5 80,0      
3630 Medlemskaber 13,4 8,0      
  Anden driftsomkostning 0,2 3,0      
Drifts omkostninger øvrigt total          
  167,6 156,5      
             
             
             
    Regnskab 2020-21 Budget 2021-2022      
  FINASIELLE POSTER        
       
7200 Renteindtægter 0 0,0      
7210 Renteudgifter 8,4 9,0      
  Diverse finansielle gebyrer 0,1 1,0      
Finansielle poster total          
  8,5 10,0      
EKSTRAORDINÆRE POSTER        
0      
7500 Ekstraordinære indtægter 0 0      
  Ekstraordinære udgifter 0 0      
Ekstraordinære poster total          
  0 0      
UDGIFTER I ALT          
  1681,2 1887,0      
DRIFTEN TOTAL (overskud)          
  274,1 25,8      

 

Link til regnskab 2020-21

Link til regnskabserklæring 2020-21

Link til revisionsprotokollat 2020-21