Vedtægter for Værløse Gymnastik 

Godkendt på foreningens generalforsamling 14. september 2022 og på den ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2022.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Værløse Gymnastik med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

§ 2 Formål

Foreningens formål er under inspirerende former, at udbyde mulighed for motion, leg og bevægelse i samvær med andre. Formålet er også at udbrede interessen for og kendskabet til motion, leg og bevægelse som en naturlig del af livet.

§ 3 Tilhørsforhold

Foreningen er medlem af Furesø Idrætsråd, DGI og DGF. Medlemskab af andre relevante organisationer besluttes af bestyrelsen.

§ 4 Medlemskab

Klubben optager interesserede som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.

Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen med øjeblikkelig virkning.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af det fastsatte kontingent og er bindende for en hel sæson.

Udmeldelse skal foretages ved henvendelse til foreningen.

Økonomisk mellemværende med foreningen skal være afviklet forinden udmeldelse. Kontingentet refunderes ikke.

Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af september måned og indvarsles ved meddelelse på klubbens hjemmeside www.vgym.dk senest 14 dage før afholdelsen.

Medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens orientering om årets gang.

4. Diskussion af det kommende års arbejde.

5. Godkendelse af foreningens regnskab.

6. Fastsættelse af medlemskontingent herunder forelæggelse af budget for det kommende år

7. Behandling af forslag fra medlemmer.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter – herunder valg af formand (i ulige år) og kasserer (i lige år)

9. Evt.

Revideret regnskab og udkast til budget kan rekvireres ved kassereren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til behandling på foreningens generalforsamling skal fremsendes med navns underskrift til et bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer skriftligt stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer og beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal (se dog undtagelsen i § 10).

Som fuldmægtig kan man ikke repræsentere mere end ét medlem.

Der udfærdiges et beslutningsreferat over det passerede på generalforsamlingen. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenten.

§ 6 Ledelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges 2 personer i lige år og 3 personer i ulige år. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. Hvert år vælges op til 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt udvalg. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter eget ønske. Udvalgsformanden kan deltage i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.

Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelse kan meddele enkeltpersoner (kassereren) prokura.

§ 7 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8 Kontingent

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen under hensyntagen til foreningens samlede økonomi. Betalingsform, termin og rater m.v. samt deltagergebyr fastsættes af bestyrelsen.

§ 9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1.juli til 30.juni. På hvert års ordinære generalforsamling godkendes årets regnskab og budget for næste år forelægges.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker dette.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af en af bestyrelsen valgt registreret/statsautoriseret revisor.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen genfremsætte forslaget på en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 30 dage efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 2 på hinanden følgende, med mindst 30 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til tilsvarende arbejde i Furesø kommune. Dette vedtages på sidste afholdte generalforsamling.